УСЛУГИ :

Проектантско  студио  с  водещ проектант арх. Николай Христов предлага цялостно  проектиране на  всички видове сгради за  получаване на  разрешение за строеж от Община.  Етапите  на  проектирането   са  –  консултации, предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране  и авторски надзор.

 

          КОНСУЛТАЦИИ   И   ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

 

              При консултациите и  предпроектните проучвания  се  разглежда наличната документация на клиента  и   необходимостта  от набавяне на други нужни изходни данни за започване на проекта. Коментира се фактора терен  – наклон , географски посоки и разположение на сградата  в парцела. Също така  се изследва  каква площ  за проектиране  може да позволи парцела , спрямо  неговите  размери ,  отстоянията от границите  и   параметрите на застрояване – плътност , височина , максимално РЗП, озеленяване и др.

 

            ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

 

               Етапа на  инвестиционното проектиране  започва  задължително с  виза за проектиране  , издадена от съответната Община. Следва  уточняване на  идейния проект , като се вземат в предвид изискванията  и желанията на  клиента. Във фазата  на идейния проект  се  изработва  и 3D  визията на сградата. Ако предварително е избран готов  идеен проект  се пристъпва направо към техническата фаза на  проектиране  с инженерите по  всички специалности.

 

            ПОЕКТИ  ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ЗА  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА МАЛКИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ :

 1. Част „Архитектурна“;
 2. Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие (технически контрол);
 3. Част „В и К“ – водопровод и канализация“
 4. Част „Електро“
 5. Част „Енергийна ефективност“
 6. Част „Оценка за съответствие на част Енергийна ефективност“
 7. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка) 

——————————————————————————————————————————

ДОПЪЛНИТЕЛНИ   ПРОЕКТИ  ЗА  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  ЗА  ЖИЛИЩНИ СГРАДИ :

 1. Част „ОВиК“ – отопление, вентилация и климатизация – при необходимост или  желание на клиента;
 2. Част „ПБЗ“  – План по безопасност и здраве  ( изготвя се  за  откриване  строителна площадка  след разрешението за строеж);
 3. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“-  при многофамилни сгради  или изискване от  Общината;
 4. Част „Пожарна безопасност“  – при необходимост (сгради над 200м2);
 5. Част „ПУСО“ (Проект за Управление на Строителните Отпадъци) (изготвя се след разрешението за строеж  при  сгради над 300м2);
 6. Част „Технологична“ – при промишлени сгради и заведения за хранене;

                Забел.: В  проектите  е  включена  задължителна сметна документация .В цената за проектиране са вкючени първите 6  проекти части ( задължителни за еднофамилни жилищни сгради) . Можем да съдействаме за връзка с  геодезист, работещ  с нашия екип. 

 

 

 

 

       НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ВХОДИРАНЕ НА  ПРОЕКТА В ОБЩИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

 • Копие от нотариален акт
 • Проектната документация
 • Предварителни договори с Електро  и ВиК  дружеставата
 • Виза за проектиране – оригинал!

 

        ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 • Архитектурно заснемане на съществуващи  сгради  за въстановяване на  проектна документация
 • Проекти за надстройки
 • Проекти за основен ремонт на покрив
 • Реконструкции
 • Преустройства