НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО :

  1. Нотариален акт
  2. Скица за недвижимия  имот  – кадастрална   и   комбинирана .  Кадастралната скица  се  издава от Службата по Кадастър (отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й – експресна, бърза, обикновена).  След това  следва направа на  комбинирана скица за имота  , която включва и извадка от действащия регулационен план.  Комбинирана скица  може да се  изработи   от наш  инженер геодезист  или такъв от съответния регион на страната.
  3. Виза за проектиране – визата е най – важния  документ необходим за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. Представлява копие от устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване.  Подаването на молба за  виза за проектиране   в съответната Община изисква да  носите  комбинираната скица на имота  или   мотивинано  предложение за издаване на виза   направено от нас.  Услугата по издаване на визата за проектиране се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ЗАПОЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ:

  1. Предварителен договор с електроразпределителното дружество – сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.
  2. Предварителен договор с ВиК дружество  или  издаване на  изходни данни за проектиране – сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към водоснабдителните и/или канализационните системи. Някои  ВИК  дружества издават първо изходни данни за  проектиране  и след  подаден  и съгласуван  ВиК проект    предоставят и предварителния договор.
  3. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема около една седмица. Ние разполагаме с  инженери геодезисти , чиито услуги можем да предложим.