НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО :

  1. Нотариален акт
  2. Скица за недвижимия  имот  – кадастрална   и   комбинирана .  Кадастралната скица  се  издава от Службата по Кадастър (отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й – експресна, бърза, обикновена).  След това  следва направа на  комбинирана скица за имота  , която включва и извадка от действащия регулационен план.  Комбинирана скица  може да се  изработи   от наш  инженер геодезист  или такъв от съответния регион на страната.
  3. Виза за проектиране – визата е най – важния  документ необходим за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. Представлява копие от устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване.  Подаването на молба за  виза за проектиране   в съответната Община изисква да  носите  комбинираната скица на имота  или   мотивинано  предложение за издаване на виза   направено от нас.  Услугата по издаване на визата за проектиране се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ЗАПОЧВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ:

  1. Становище от електроразпределителното дружество за присъединяване  –  Ел. дружествата издават Становище,   за присъединяване на обекта ,  към електроразпределителната мрежа. За еднофамилни жилищни сгради се записва в молбата, за  Становището  10-15kw мощност ( най – добре 15 kw, защото таксата е една и съща). При  15 kw  – ел. захранването е трифазно. 
  2. Изходни данни  от  ВиК дружество   –  ВИК  дружествата  издават първо изходни данни за  проектиране  и  след  подаден  и съгласуван  ВиК проект  предоставят и Становище нужно,  за входиране на проектите в Общината,  за вземане на разрешение за строеж. 
  3. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема около една седмица. Ние разполагаме с  инженери геодезисти , чиито услуги можем да предложим.